01.04.2011

Volíme podnikatelský záměr

Volba franchisingového systému někdy připomíná počátek milostného vztahu. Krása může zakrýt jeho charakter. Jak se toho vyvarovat?

Než se definitivně rozhodnete podnikat, je důležité, abyste si předtím prověřili franchisora. Většina franchisingových firem podniká v souladu se zásadami podnikatelské etiky a věnuje spoustu času a úsilí podpoře svých franchisantů, aby měli optimální podmínky pro dosahování zisku. Avšak některým firmám nemusí až tak záležet na úspěchu franchisanta. Dokonce i mezi těmi nejlepšími firmami najdeme takové, které nejsou schopné zajistit stejnou úroveň podpory pro své franchisanty. V důsledku toho jedním z nejpodstatnějších úkolů pro potenciálního franchisingového investora je, co možná nejpodrobněji prověřit poskytovatele licence. Můžeme rozlišit pět klíčových etap, které by měly být součástí shromažďování informací o franchisorovi:

Byznys 2 ženy s PC

Před tím, než se rozhodnete podnikat, je dobré, abyste zvážili několik kroků.

  • setkání a pohovor s franchisorem,
  • prozkoumání všech dokumentů k franchisingovému podnikání,
  • rozhovory, diskuse, výměna názorů s franchisanty této sítě,
  • rozhovory s bývalými franchisanty, kteří z nějakých důvodů síť opustili,
  • prověření u příslušných autorit (sdružení příjemců, poskytovatelů atp.), zda se vůči franchisorovi neobjevily námitky či stížnosti.

Schůzka s franchisorem

Většina náborových programů novým příjemcům umožňuje, aby se potenciální franchisingoví kandidáti setkali s majitelem ve franchisorově sídle. Je to velmi dobrý způsob, jak přímo u zdroje získat údaje o systému, který nás zajímá. Budoucí partner by měl na této schůzce usilovat o další informace, aniž by se okamžitě rozhodl pro nákup franchisy. Dojde-li ke schůzce, je dobré ji připravit formou individuálních jednání se zástupci klíčových oddělení.

Doporučujeme zvýšit pozornost, pokud prezentace pojednává pouze a výlučně o „záměrech do budoucna“. I když tyto plány vypadají zajímavě a nadějně, pořád to není důvod, abyste učinili rozhodnutí o nákupu právě této franchisy. Větší pozornost je třeba věnovat dosavadním úspěchům sítě. Zeptejte se, co je firma schopna nabídnout, pokud se rozhodnete připojit k systému.

Prozkoumání dokumentů

Ve většině zemí, v nichž má franchising již upevněnou pozici, je franchisor ze zákona povinen zveřejnit dokumenty a údaje o firmě a jejím podnikání. Např. ve Spojených státech zveřejňování si samostatně upravují jednotlivé státy a také Federal Trade Commision (FDC). Franchisoři jsou povinni seznámit budoucí franchisanty s firemní dokumentací, která je potenciálním příjemcům poskytována formou Uniform Franchise Offering Circular (UFOC).

Tyto údaje franchisantům umožňují lepší přehled o tom, kdo je vlastníkem sítě, usnadňují seznámení se s historií firmy a také s veškerými spory, kterým kdy franchisor čelil. V souladu s platnými pravidly UFOC, musí být zaznamenána veškerá ustanovení a rozhodnutí o výdělcích příjemce a poskytovatele. Jsou to užitečné podpůrné nástroje pro vyhodnocení možností výdělku této firmy.

V Indii, stejně jako např. v Polsku, tak i v České republice franchisanti, kteří mají zájem o budoucí spolupráci s danou firmou, nemají oporu v platné legislativě, která by požadovala po poskytovateli licence zpřístupnění firemní dokumentace. Závisí tak pouze na franchisorově dobré vůli, zda námi požadované údaje zpřístupní. Z toho důvodu ještě větší význam mají schůzky se současnými i bývalými franchisanty.

Rozhovory se současnými franchisanty

Máme-li k dispozici údaje o franchisorovi z různých zdrojů, můžeme si je prověřit, což nám umožní lépe se orientovat, zda např. poskytovatel licence plní své sliby. Zeptejte se také jiných partnerů, jak je franchisor podpořil například v marketingovém a reklamním poradenství, reálných nákladech na investici a jak vlastně byli spokojeni s poskytovatelem licence.

Neočekávejte, že vám franchisanti budou o všem vyprávět, např. že vám sdělí výdělky ze svých provozoven. Neznají vás a tyto otázky mohou chápat jako zásah do jejich soukromí. Pro vás bude prospěšnější, budete-li se zajímat o jejich názor na kvalitu spolupráce s franchisorem. Většinu otázek jim můžete položit telefonicky, je však dobré, když dva nebo tři osobně navštívíte.

Musíte samozřejmě počítat s možností, že někteří z franchisantů nemusí příliš ochotně reagovat na žádost o informace o jejich síti. Nic nenamítejte, jestliže vás požádají o vaše údaje a telefonní číslo. Také oni musí mít pocit jistoty a kromě toho mohou být zavázáni smlouvou, že nesmějí poskytovat žádné údaje o systému třetím osobám.

Setkejte se s bývalými franchisanty

Franchisorova databáze by měla obsahovat adresy a telefonní čísla bývalých franchisantů. To, zda je franchisor zpřístupní, není jasné, avšak i tato reakce vám o něm něco napoví. Máte-li možnost setkat se s některou z těchto osob, je vhodné se zeptat, proč se rozhodla odejít. Musíte si uvědomit, že bývalý franchisant může být zahořklý a mít k síti negativní postoj, takže jeho poznámky spíše berte s rezervou a snažte se je vnímat objektivně.

Další zdroje a příslušné orgány

Je vhodné se obrátit na příslušné orgány v případě, když chcete zjistit, zda neeviduje příliš mnoho stížností a připomínek na činnost franchisora. Kvalitou podnikání v rámci etických zásad franchisingu na českém trhu se zabývá Česká asociace franchisingu (ČAF). Více o této organizaci lze najít na webové stránce www.czech-franchise.cz. Doporučujeme sledovat odborný portál FranchisingINFO.cz, ekonomická zpravodajství a účastnit se konferencí věnovaných problematice a trendům v oboru.

Prověřte sami sebe

Franchisant by měl nejprve zhodnotit vlastní motivaci před tím, než přistoupí k síti. Jestliže je pro vás složité podřídit se jednotlivým požadavkům systému, pak pro vás není podnikání na principu franchisingu vhodné, v tom případně si radši založte vlastní firmu.

Franchisant musí také reálně vyhodnotit své finanční možnosti. Stejně důležitá, jako rešerše v případě franchisora, je volba správného druhu franchisy, která bude v souladu s našimi zájmy, možnostmi a schopnostmi. Teprve až si zvolíte franchisu podle vašich potřeb a cílů, můžete přistoupit k hodnocení franchisora.

Poradci konzultační společnosti Profit system franchise services s.r.o.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank