04.07.2016

Známka bez problémů

V rámci obchodní spolupráce běžné, podnikatel umožní druhému užívání své ochranné známky. Rozsah udělené licence je obvykle definován ve smlouvě.

Tato smlouva určuje, jakým způsobem může nabyvatel licence ochrannou známku užívat, tj. v jaké podobě, k jakým účelům, zda je oprávněn udělit sublicenci třetí osobě a v jakém rozsahu. Jakékoli jiné užití ze strany nabyvatele licence je považováno za porušení smlouvy a současně za porušení platných právních předpisů.

podnikání muž marketing Foto PROFIT System

Užitím ochranné známky bez souhlasu vlastníka nemusí vždy docházet k protiprávnímu jednání, a to i přesto, že zápisem ochranné známky je jejímu vlastníkovi uděleno výlučné právo užívání takového zapsaného označení pro výrobky a služby, pro které je tato známka zapsána.

Výše uvedené licenční ujednání je nedílnou součástí všech franšízových smluv, neboť užívání ochranných známek a jiných označení franšízora franšízantem patří k základní charakteristice franšízingu jako takového. V rámci franšízové spolupráce je totiž nutné zajistit, aby se celá síť pro zákazníky identifikovala pod jednou značkou (logem), byť jednotliví franšízanti jsou samostatní podnikatelé.

V praxi však nedochází pouze k užívání ochranných známek na základě přímého souhlasu jejich vlastníka. Může nastat i situace, kdy franšízant, franšízor či kdokoli jiný v rámci své obchodní činnosti užije ochranné známky třetích osob, aniž by měl od jejích majitelů výslovný souhlas. Jak vysvětlíme níže, užitím ochranné známky bez souhlasu vlastníka nemusí vždy docházet k protiprávnímu jednání, a to i přesto, že zápisem ochranné známky je jejímu vlastníkovi uděleno výlučné právo užívání takového zapsaného označení pro výrobky a služby, pro které je tato známka zapsána.

Obecným pravidlem, které vyplývá z platných právních předpisů, je, že nikdo jiný, kromě vlastníka ochranné známky, není bez uděleného souhlasu oprávněn k jejímu užití. Takovým jednáním dochází k neoprávněnému zásahu do práv vlastníka ochranné známky a vlastník může toto porušení vymáhat zákonem stanovenými prostředky. Jak už to však v právu bývá, žádné pravidlo neplatí absolutně a existují určité výjimky, kdy k legálnímu užívání není souhlasu vlastníka třeba. Některé výjimky jsou uvedeny přímo v zákoně o ochranných známkách, jiné na základě platných právních předpisů dovodila judikatura. Pojďme si shrnout nejvýznamnější z nich.

Není iPhone jako iPhone

Vlastník ochranné známky nemůže považovat za porušování práv a není oprávněn zakázat třetím osobám užívat v obchodním styku označení nezbytné k určení účelu výrobku nebo služby, pokud užití ochranné známky představuje v praxi jediný prostředek, jak poskytnout veřejnosti srozumitelnou a úplnou informaci o účelu zboží anebo poskytovaných služeb, je-li tato ochranná známka užívána třetí stranou v souladu s poctivými obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže. Typicky se s tímto užitím setkáváme v rámci prodeje příslušenství nebo náhradních dílů. Alternativní výrobce nabíječky k iPhonu nebo nárazníku k automobilu Fiat těžko může nabízet a prodávat toto zboží, aniž by užil ochrannou známku společnosti Apple, resp. Fiat, například způsobem: „Nabíječka pro telefony iPhone“, „Nárazník pro vozy Fiat Panda 1980-1986“. Takovéto užití je zcela legitimní a nutné pro to, aby daný výrobek nebo služba mohla být nabízena. Jinými slovy řečeno, užití ochranné známky je pro nabízení a prodej nezbytné, neboť užití ochranné známky představuje v praxi jediný prostředek, jak poskytnout veřejnosti srozumitelnou a úplnou informaci o nabízených produktech.

V pořádku však není, pokud užití ochranné známky bez souhlasu vlastníka výše uvedeným způsobem vyvolává dojem, že existuje obchodní spojení s vlastníkem ochranné známky, je prováděno způsobem ovlivňujícím hodnotu ochranné známky (protiprávně těžit z její rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména) anebo způsobem oslabujícím důvěru nebo hanobícím ochranné známky.

V obchodě i na internetu

V praxi bude vždy nutné posuzovat užívání ochranných známek bez souhlasu vlastníka s ohledem na skutečnosti daného případu. Významnou roli při takovém posuzování hrají zejména skutečnosti, ze kterých může veřejnost vyvodit případné obchodní spojení mezi vlastníkem ochranné známky a jejím uživatelem, aniž by zde takový vztah byl. Typicky se jedná o obchodníky, kteří vzhledem svého obchodu vyvolávají dojem, že se jedná o autorizované prodejní místo vlastníka ochranné známky, to samé pak platí pro podnikatele, kteří pro své podnikání registrují doménová jména obsahující ochranné známky třetích stran, na kterých provozují internetový obchod nápadně připomínající prezentaci vlastníka ochranné známky.

Důležitý je i samotný způsob užití ochranné známky, uvedení případných doplňujících textů a dalších informací uvedených spolu s ochrannou známkou, možnost užití alternativního označení, popisného označení, či případně slovního označení namísto obrazové ochranné známky. Pokud se totiž v konkrétním případě objektivně nabízí možnost dosažení stejného účelu bez užití ochranné známky, případně pokud je možné užití ochranné známky doplnit dalšími údaji tak, aby bylo v souladu s poctivými obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže, je třeba zvolit právě takové označení. Jistě tak není v pořádku, pokud obchod se sportovním vybavením užívá v názvu např. „Puma obchod“ nebo grafickou ochrannou známku Puma, obzvláště pokud je v tomto obchodu nabízeno zboží více značek, a vytváří tak dojem, že se jedná o autorizovaného prodejce zboží této značky.

Problematika ochranných známek a jejich užití je velmi složitá a musí být v každém jednotlivém případě posuzována individuálně. Snad Vám výše uvedená pravidla lépe objasní alespoň základní principy známkoprávního fungování.

Autor: Mgr. Ivan Rámeš, seniorní advokát v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank