24.06.2008

Franchisingová smlouva

Franchisingová smlouva je základem, na kterém je postaven vztah mezi franchisorem a franchisantem.

Franchisingová smlouva je smlouvou, která nemá přesné označení či zakotvení v právním řádu. Subjekty, které takovouto smlouvu uzavírají, tak mají relativně velkou volnost, jak vzájemné vztahy upraví. Přes neexistující přesnou právní úpravu a vymezení franchisové smlouvy, je nutné dodržovat při její přípravě daná pravidla vymezená právním řádem. Dá se říci, že současné české právo tomuto smluvnímu vztahu vychází vstříc.

Protože je systém franchisingu využíván v mnoha různých odvětvích a postavení obou stran, tedy franchisora a franchisanta, není v jednotlivých případech stejné, není možné vytvořit jakýsi vzor univerzální franchisové smlouvy použitelné na každý systém. Je však možné vytvořit určitou kostru základních pravidel, která musí být ve franchisové smlouvě postižena. Na základě těchto obecných pravidel je pak možné vytvořit konkrétní franchisovou smlouvu pro daný systém.

Nejčastěji je na začátku každé franchisingové smlouvy preambule, která popisuje faktický stav – tedy postavení partnerů, základní ideu a ceny, o které se bude opírat vzájemná spolupráce.

V další části je, kvůli dostatečné srozumitelnosti a pochopení obsahu smlouvy nutné vysvětlit základní pojmy, které obsahuje.

Další ustanovení smlouvy popisují jednotlivé etapy spolupráce na základě franchisingové smlouvy. Je možné je rozdělit na tři části:

 • (i) ustanovení související s uzavřením smlouvy,
 • (ii) ustanovení popisující práva a povinnosti stran v průběhu trvání smlouvy,
 • (iii) ustanovení řešící příčiny a způsoby ukončení smlouvy

Cílem této části smlouvy je tak vymezit základní pravidla pro zahájení, průběh a ukončení spolupráce. Důležité je, aby byla zachována posloupnost těchto částí tak, aby tvořily logický celek. Usnadní se tím porozumění obou stran připravenému dokumentu.

Níže jsou uvedena ustanovení, která by neměla chybět v profesionálně připravené franchisové smlouvě:

 1. zásady přistoupení k systému
 2. doba trvání smlouvy
 3. vymezení území obhospodařovaného franchisantem
 4. práva a povinnosti stran
 5. právo na označení, vzhled poboček a ochranné známky
 6. ochrana know-how
 7. vztah ke konkurenci
 8. školení
 9. licenční a marketingové poplatky
 10. propagace a podpora
 11. kontrolní mechanismy ze strany franchisora
 12. ukončení smlouvy

Minimální rozsah ustanovení, které by měla franchisingová smlouva obsahovat stanovuje Evropský kodex etiky franchisingu.

Nad rámec toho může franchisová smlouva obsahovat i další ustanovení, které se například mohou týkat smluvních postihů, zabezpečení pohledávek franchisora nebo vypořádání stran po ukončení smlouvy.

V konečných ustanoveních se většinou zmiňují právní rámec, na základě kterého daná franchisingová smlouva byla vytvořena a možnosti změny smlouvy.

Lenka Nováková
PROFIT system franchise services s.r.o.


Tento článek není právním doporučením. Pro získání kompletních informací kontaktujte společnost PROFIT system franchise services s.r.o.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

2

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank