Nevýhody franchisingu pro franchisanta

Čtvrtek
18.03.2010
Někdo si myslí, že přistoupením k franchisingové síti obdrží hotový recept na jednoduché a ziskové podnikání. Přitom každé podnikání se pojí s rizikem a ani franchising není výjimkou.
 

Před rozhodnutím o přistoupení k vyhlédnuté síti, je dobré provést analýzu také těch méně příjemných stránek franchisingu.

1. Kontrola ze strany franchisora
Z podstaty definice franchisingu vyplývá, že vztah mezi franchisorem a franchisantem musí být založen na kontrolování. Franchisant je majitelem vlastní firmy, avšak udělená licence jej zavazuje řídit firmu v souladu se smluvně stanovenými podmínkami. Musí pochopit, že výměnou za výhody plynoucí ze spojení s franchisorem, musí akceptovat kontrolu kvality a standardů. Každý špatný franchisant má negativní vliv nejenom na vlastní firmu, ale nepřímo i na celou franchisingovou síť a tím i na ostatní franchisanty. Proto také poskytovatel franchisingu bude určovat standardy a požadovat jejich dodržování.

2. Poplatky
Bohužel nic není zadarmo. Za možnost využívat franchisorovo know-how, menší riziko neúspěchu a podporu bude nutno zaplatit. Franchisant platí franchisorovi vstupní franchisingový poplatek a následně hradí průběžné poplatky a přispívá do marketingového fondu. A dokonce i v případě, že franchisingová smlouva nepředpokládá žádné poplatky, franchisant bude povinen nakupovat zboží franchisora. Obecně platí, že čím je systém ziskovější a čím větší jistotu úspěchu si franchisant kupuje, s tím větším poplatkem musí počítat.

3. Složitý rozchod
Franchisová smlouva bude obsahovat určitá omezení ohledně prodeje nebo převodu práv na firmu. Je to zjevné omezení franchisantovy podnikatelské svobody a jeho podnikání, avšak má svoje opodstatnění. Je-li franchisor při výběru prvního franchisanta pro danou lokalitu důkladný, proč by měl být méně pečlivý při výběru jeho nástupce?

4. Franchisorovy omyly
Franchisor se někdy může dopouštět chyb při řízení sítě. Např. jím vymyšlené inovace systému, které byly implementovány již v průběhu trvání smlouvy, se můžou ukázat jako neúspěšné a škodlivé pro franchisanty. Dobré jméno franchisingového systému a image značky mohou tedy utrpět z důvodů nezávislých na franchisantovi.