Tvoříme podnikatelský plán

Přes podnikatelský plán ověřují franchisoři obchodní talent kandidáta na franchisanta.
Pátek
27.05.2011
Někteří franchisoři mohou požadovat od kandidátů předložení podnikatelského plánu na určitou výši investice a konkrétní místo.
 

Franchisor může v průběhu jednání ukázat kandidátovi na franchisanta vzorový finanční plán vypracovaný centrálou. Nicméně je to zprůměrovaná projekce podnikatelského plánu pro možné, ale neexistující místo. Z tohoto důvodu je pro vlastní bezpečnost vhodné si připravit vlastní podrobnější podnikatelský plán.

Vypracování solidního podnikatelského plánu zvyšuje šance franchisanta na přijetí do sítě a také na získání eventuálního úvěru v bance. Především si ale sám uvědomí rozsah práce, která ho čeká, a odhalí překážky, které provázejí plánovanou podnikatelskou aktivitu. Příprava, prezentace a schopnost obhájit podnikatelský plán obvykle ukáže také skutečnou připravenost kandidáta jako potencionálního franchisanta.

Franchisový podnikatelský plán je podobný tradičnímu plánu, který se vypracovává před zahájením každého projektu. Vyznačuje se ale tím, že právě v něm jsou uvedené investiční aktivity jak franchisanta tak i franchisora.

 

Dobrý podnikatelský plán musí obsahovat tyto náležitosti:

  1. Úvod - v úvodu stručně popíšeme koncepci plánovaného podnikání. Zde také franchisant má prostor pro krátké odůvodnění své volby (proč tato značka a ne jiná). Franchisant musí předložit své potencionální možnosti týkající se rozsahu prodeje, uvést investiční harmonogram a popsat očekávané účinky. Franchisoři očekávají také uvedení dopadu investice na budoucí finanční situaci příjemce a charakterizování jeho krátkodobých a dlouhodobých cílů.
  2. Informace o franchisantovi - franchisora zajímá vše. V této kapitole podnikatelského plánu je třeba uvést: celý název franchisanta, adresu jeho sídla nebo místa bydliště, další kontaktní údaje (telefonní číslo, fax, e-mail atd.), IČ, DIČ a právní status franchisanta (zda již podniká, jakou právní formu má jeho podnikání). Je vhodné také představit krátkou historii dočasné podnikatelské činnosti nebo průběh profesní kariéry.
  3. Popis trhu - je nejdůležitější částí podnikatelského plánu. Franchisant musí uvést podmínky, které může trh nastavit jeho firmě. Zda je trh stabilní, proměnlivý nebo se rozvíjí, či je jenom sezónní. Jaký to bude mít vliv na příjmy franchisanta. Je třeba charakterizovat velikost trhu (z hlediska potenciálu kupní síly) a také posoudit očekávaný potenciál rozvoje. Franchisor se rád dozví o konkurenci v dané oblasti s uvedením jejích silných a slabých stránek.
  4. Prostory - franchisant musí popsat prostory, ve kterých bude podnikat, a to uvedením jejich rozměrů, polohy, vybavení a technického stavu. Pokud je nemovitost v jeho vlastnictví, je povinen uvést vlastnický vztah k těmto prostorám, odhadnout jejich hodnotu, uvést omezení na ně uvalená (např. hypotéka, věcné břemeno). Pokud franchisant stále tuto nemovitost splácí, musí uvést částku, která zbývá ke splacení, dobu poslední splátky a také uvést osobu, které je povinen platit. V případě nájmu nebo pronájmu je nezbytné uvést výši nájemného a dobu, na jakou byla smlouva uzavřena, se zohledněním možnosti jejího prodlužení a podmínek, za jakých k tomu může dojít.
  5. Zaměstnanci - při vedení franchisového místa jsou, jako v každém jiném podnikání, jedním z nejdůležitějších faktorů lidé. V podnikatelském plánu je třeba uvést osoby, které budou ve vedení, a také pracovníky s jejich kvalifikacemi (pokud jsme je již přijali). V krátké charakteristice každého manažera se musejí nacházet informace o jeho vzdělání, odborných zkušenostech a pozice, které dosud zastával. Je žádoucí napsat vlastní názor o silných a slabých stránkách jeho osobnosti. Je také důležité prezentovat myšlenku na strukturu zaměstnanosti v nové firmě.
  6. Marketingový plán - v této části podnikatelského plánu je třeba naplánovat nejdůležitější marketingové cíle, navrhnout propagačně-reklamní aktivity pro podporu prodeje, včetně vzhledu místa, ve kterém bude franchisant podnikat. Nicméně franchisant má omezené možnosti pro vlastní iniciativu. Výzdoba prostorů, způsob umístění a označení zboží, pracovní oblečení, také letáky, brožury a jiné propagačně reklamní materiály – to vše musí zohledňovat zásady uvedené v provozním manuálu franchisora a franchisové smlouvě.
  7. Zdroje zásobování - franchisant musí uvést zdroje dodávek zboží nebo surovin, které má ve vlastnictví. Obvykle, v případě franchisových smluv, franchisor stanoví systém dodávek a franchisant se mu musí přizpůsobit.
  8. Finanční informace - v podnikatelském plánu je franchisant povinen uvést kapitálové zdroje, kterými disponuje, rozlišit vlastní prostředky a prostředky pocházející z úvěrů nebo půjček. Musí uvést částky určené na běžnou činnost a uvést zdroje finančních rezerv pro případ nepředvídatelných okolností. V této části podnikatelského plánu se musí nacházet analýza finančních příjmů vycházející z předpokládaného objemu prodeje, ponížených především o hlavní náklady. Nesmí se zapomenout na popis nákladů – jak částek placených franchisorovi, tak i nákladů na nájem, dodávky, platy zaměstnanců či stávající poplatky za energie, plyn atd. Popis prostředků, kterými franchisant disponuje, a jejich příslušné rozdělení mu umožní předcházet potenciálním a nepředvídatelným ztrátám v budoucnosti.
  9. Přílohy - toto je poslední část každého podnikatelského plánu. Uvádějí se zde další dokumenty. Mohou zde být např. kopie úvěrových smluv nebo životopisy zaměstnanců. Tyto dokumenty upřesňují informace uvedené v podnikatelském plánu.
  10. Role franchisora - každý potencionální franchisant si musí být vědom toho, že vytvoření solidního podnikatelského plánu je základem pro start a úspěšný rozvoj jeho obchodního podnikání. Franchisor často pomáhá franchisantovi při vytváření podnikatelského plánu tak, aby byla od začátku zohledněna v tomto dokumentu specifičnost sítě a zabránilo se eventuálním pozdějším obviněním z uvedení franchisanta v omyl. Pokud investor vypracuje podnikatelský plán samostatně, měl by se také podívat na svůj projekt očima franchisora.

Poradci PROFIT system franchise services.


Jana Heřmánková

Populární na fóru

Česko jako domov pro nové značky

Blbost. Bylo jich skoro dvojnásobek. Viz https://www.retailguide.cz/cs/38-novych-znacek-na-ceskem-trhu/

1 komentář(e)
posledni 08.02.2023
Běžná výše poplatků

Dobrý den, poplatky se vždy stanovují individuálně dle finančních výsledků a výnosnosti daného konceptu, mohou to být % od 2-10% nebo fixní poplatky nebo kombinace...

2 komentář(e)
posledni 28.02.2021
Běžná výše poplatků

Dobrý den, zajímalo by mě, jaká je běžná výše poplatků. Jedná se o neznámou firmu podnikající na poli zábavy, něco jako lasergame, VR, únikovky. Děkuji za...

2 komentář(e)
posledni 04.01.2021
Franšíza - co to je?

Taky bych chtěl začít podnikat a nemám s tím skoro žádné zkušenosti. O franchisingu jsem si dost přečetl a příjde mi to jako ideální start do podnikání pro...

1 komentář(e)
posledni 18.11.2019
Ochranné známky je třeba kontrolovat

Má někdo zkušenost s monitoringem ochranných známek? Našel jsem www.ipdefender.eu a je bezonkurenčně nejlevnější i se zdarma verzí do 3 ochranných známek a má...

1 komentář(e)
posledni 06.05.2019
Franchisingová smlouva

Sice jsou náležitosti trochu volnější, ale to může představovat výhodu i nevýhodu zároveň. Vždycky je na místě nechat si poradit od odborníků a mít jistotu,...

2 komentář(e)
posledni 30.11.2017
Franchisingová smlouva

Hraapla@seznam.cz

2 komentář(e)
posledni 21.05.2017
Rozvoj franšízingu v Česku

Dobrý den, můžu se zeptat kolik je v roce 2017 nebo 2016 už franchisingových poboček v ČR? DĚKUJI

1 komentář(e)
posledni 03.03.2017