Jak na dluhy a pohledávky

Při navazování nových obchodních vztahů je dobré si potenciálního partnera předem prověřit. Slouží k tomu tzv. skóring firem. Pokud nemáte nastavenu vlastní metodiku hodnocení obchodních partnerů, obraťte se na profesionály v oboru.
Čtvrtek
29.03.2018
Kdy se ze stálého klienta stává dlužník a kdy se k němu jako k dlužníkovi začít chovat? Stanovte si v podnikání jasná pravidla.
 

Vztah věřitele a dlužníka existoval v lidské společnosti odnepaměti. V 90. letech prodělala česká společnost ve vnímání postavení dlužníka a věřitele zcela zásadní přerod. Jako „oběť“ byl v tomto vztahu identifikován dlužník, nikoliv věřitel. Následkem tohoto pojetí byla zejména téměř mizivá úroveň vymahatelnosti práv věřitelů.

Vzniklá situace nebyla ekonomicky ani společensky udržitelná a nahrávala tak politickým rozhodnutím, jejichž cílem bylo postavení věřitelů posílit. Příkladem rozhodnutí vedoucího ke zlepšení postavení věřitele je například i přenesení výkonu soudních rozhodnutí ze soudních úředníků na soukromé exekutorské úřady. Díky těmto úřadům, fungujícím na podnikatelském principu, vzrostla míra vymahatelnosti práv věřitelů. Bohužel však v mezičase vzrostla i zadluženost, a tato situace se opět aktuálně odráží ve vnímání vztahu věřitele a dlužníka.

Z původně rovného vztahu věřitel – dlužník je v současné době dlužník, zřejmě v souladu s principy politické korektnosti, automaticky považován za slabší stranu vyžadující ochranu. A to nejen před věřiteli, ale také advokáty a exekutory, protože právě oni jsou v tragických osudech dlužníků nejvíce viditelnými a negativně vnímanými postavami. Tyto tendence značně přispívají k celkové protivěřitelské atmosféře, která se již začala objevovat i na poli legislativním. Nastalá situace z pohledu věřitelů zcela jistě není žádoucí.

Jaké nástrahy čekají na dnešní věřitele?

Ve své praxi velmi často narážíme na situace, kdy naši klienti velmi často podceňují oblasti s podnikáním úzce související. Modelově se jedná zejména o vztahy založené ústní dohodou, jejichž předmětem je vykonání určité činnosti, kdy následně druhá strana odmítá uhradit ústně dohodnutou odměnu. V tomto případě se věřitel zcela zjevně dostává do svízelné situace, co se dokazování týče, tím spíše když dlužník popírá již samu existenci dohody o provedení nějaké činnosti. Následky neunesení důkazního břemene mohou být značné. Věřitel se tímto způsobem může snadno ocitnout v druhotné platební neschopnosti.

Poměrně lehce se tak i z vás, věřitele, může stát dlužník a vaše dlouhodobě budovaná pověst či pozice na trhu mohou být ztraceny s tím, že v nejhorších případech může dojít dokonce až ke ztrátě mnohaleté práce a získaných aktiv.

Jak se nedostat do pozice věřitele?

V obchodním styku je důležité především nepodcenit dokumentační stránku věci, tak aby smluvní partneři dbali na podpisy dokumentace, smluv, popř. dodání objednávek, podepsání dodacích listů, předávacích protokolů a samozřejmě i na řádné uchovávání veškerých relevantních dokumentů. V novodobé praxi již nelze podnikat tzv. na dobré slovo.

V případě, že nedisponujete svým vlastním právním oddělením, nebojte se požádat své známé o doporučení advokáta z vašeho okolí, který se jim osvědčil, případně oslovte renomovanou advokátní kancelář a domluvte se na přípravě vzorové smluvní dokumentace či na revizi individuální smlouvy. Počáteční investice času, energie a finančních prostředků do právních služeb se může zdát nadbytečná, ale věřte tomu, že náklady na neúspěch v soudním sporu, který je prohrán v důsledku důkazní nouze nebo špatně napsané smlouvy, jsou mnohonásobně vyšší.

V této souvislosti doporučujeme vyvarovat se „rádoby vzorům“ dostupným na internetu. Obvykle se jedná o velmi zjednodušené a typizované smlouvy, které nemusí na vaši situaci dopadat vůbec nebo jen z části. Navíc mohou být zastaralé, neboť nemusí reflektovat velké právní změny, z nichž bychom zde chtěli zmínit především rekodifikaci občanského práva – tedy nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a na ně navazující právní předpisy.

Jak již bylo zmíněno, jedním ze základních způsobů, jak předejít nevymahatelnosti pohledávky, je důkladná a pečlivá smluvní dokumentace. V případě, kdy jste nuceni svou pohledávku uplatnit u soudu, je dobrý právní základ jednoznačným pomocníkem k úspěchu.

Zcela jistě je vedle právní stránky neméně důležitou i stránka ekonomická, kterou můžeme rozdělit na dvě části, tj. předsmluvní skóring obchodních partnerů a dále sledování platební morálky stávajících partnerů.

Pokud vás osloví nový zákazník, se kterým se rozhodnete vstoupit do obchodního vztahu, je vhodné si předem takového zákazníka prověřit, zejména jeho historii a majetkové poměry. Pokud nemáte nastaven svůj vlastní skóringový systém a na jeho vytvoření nemáte dostatečné lidské zdroje, je zde možnost využití externích specializovaných společností, které se těmito činnostmi zabývají.

Cena základní prověrky subjektu se pohybuje v řádech stokorun v závislosti na požadovaném rozsahu prověrky. Výhodou specializovaných společností je možnost přístupu nejen do veřejných ale i do placených databází, které by pro vás jinak nebyly dostupné. Takto například zjistíte, zda není na vašeho potenciálního obchodního partnera vedena exekuce, zda proti takové osobě nebylo v minulosti vedeno insolvenční řízení, informace o jeho movitém či nemovitém majetku, nebo zda se nejedná o účelově založenou společnost, ve které figuruje například osoba, která v minulosti své jiné podnikání ukončila právě z důvodu ekonomických problémů.

Toto všechno jsou informace, které vám pomohou identifikovat případná budoucí rizika, která by ze vztahu s daným obchodním partnerem mohla vyplývat, a těmto rizikům pak můžete předejít.

supertema vff 21

„Velmi vhodnou prevencí před vznikem pohledávky je záloha na služby. Vaše cena za poskytované služby je jednou ze základních informací při vstupu do obchodního vztahu. Ať už užíváte hodinovou sazbu nebo fixní cenu za služby, neváhejte si říci o zálohu a zároveň sjednat sankce za pozdní platby,“ říká Mgr. Jana Bartošková, advokátka Havel & Partners.

Jak na dlužníka?

Neméně důležitou částí je druhý bod ekonomické stránky, tedy sledování platební morálky stávajících obchodních partnerů. Ve své praxi se často setkáváme s tím, že spousta podnikatelů nemá nastaven pravidelný monitoring salda pohledávek a pohledávky po splatnosti začnou mnohdy řešit až ve chvíli, kdy se finanční rezerva na provozním účtu výrazně sníží. V takovém případě je žádoucí vytvořit pravidelný systém sledování pohledávek po splatnosti a rovněž systém tzv. soft a hard vymáhání.

V praxi může daný systém vypadat zhruba následně. Systém zaznamená pohledávku, která je již pět dní po splatnosti. V takovém případě je nejúčelnější zaslat například z účetního oddělení opožděnému obchodnímu partnerovi upomínku velmi „přátelského“ charakteru, neboť k takto krátkému prodlení mohlo dojít i čistě neúmyslnou účetní chybou.

Pro pohledávky cca dva týdny po splatnosti doporučujeme zaslat další urgenci s možným zapojením také obchodního zástupce, který například danou zakázku domlouval. V této fázi již může docházet k různým dohodám o splátkovém kalendáři s uznáním dluhu s tím, že doporučujeme takové dohody stvrzovat písemně, alespoň oboustranným e-mailovým potvrzením.

Velmi vhodnou prevencí před samotným vznikem pohledávky je záloha na služby. Vámi stanovená cena za poskytované služby je jednou ze základních informací poskytovaných při vstupu do obchodního vztahu. Neváhejte si říci o zálohu, ať už užíváte hodinovou sazbu nebo fixní cenu za služby a nebojte se sjednat si sankce za pozdní platby. Stanovit adekvátní částku za váš produkt je v některých odvětvích extrémně náročné a s ohledem na možné nepředvídatelné problémy nebo rozmary klienta leckdy i nemožné.

Částka pokrývající vaše prvotní investice jako jsou čas, energie a know-how, je tak vhodnou výší pro zálohu. Při sjednávání výše zálohy myslete především na zodpovědné podnikání, jelikož tato záloha vám pro případ opožděných plateb může částečně vykompenzovat rizika, která by mohla nastat v případě neuhrazení stanovené částky za poskytnuté služby a případně částečně pokrýt náklady spojené s vymáháním pohledávky.

Pokud se i po zavedení všech výše popsaných preventivní kroků stane, že pohledávka stále nebude uhrazena, jak se v takové situaci má věřitel zachovat, aby dosáhl na své pohledávky za dlužníky? Jestliže nedojde ani po takové intervenci k úhradě nebo dohodě o splátkách, jako další vhodný nástroj se jeví předání takového klienta třetímu subjektu k vymáhání. Takovým třetím subjektem může být inkasní agentura nebo advokátní kancelář se zaměřením na správu a vymáhání pohledávek.

Ze své praxe víme, že předání případu třetí osobě za účelem vymáhání je vhodné maximálně do 90 dnů po splatnosti. V této chvíli existuje několik možností jak s danou pohledávkou aktivně pracovat. Jedná se například o prodej pohledávek či podání žalobních návrhů prostřednictvím zvolené advokátní kanceláře. Tímto krokem se vám velmi výrazně zvýší pravděpodobnost vymožení vaší pohledávky a zároveň vám odpadnou starosti s hlídáním promlčecích lhůt. Věřitelé totiž velmi často zapomínají sledovat běh promlčecí doby u svých pohledávek. Je třeba si uvědomit, že této oblasti se týkala legislativní změna od 1. 1. 2014, kdy konkrétně došlo ke sjednocení obecné promlčení doby na délku 3 let.

Dalším důležitým bodem je monitoring dlužných pohledávek, resp. jednotlivých dlužníků v insolvenčním rejstříku. Pokud bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka, je nutné pohledávky v insolvenčním řízení uplatnit řádně a včas přihláškou. Kdyby nebyla pohledávka ve lhůtě přihlášena, věřitel by prakticky ztrácel možnost jejího uspokojení, byť i jen částečného. Přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení je taktéž důležité i z daňových a účetních důvodů.

Závěrem je třeba zdůraznit, že ač současná právní úprava stále směřuje spíše k ochraně dlužníka, věřitel má možnost se před vlastním zadlužením v důsledky druhotné platební neschopnosti chránit, a to zejména striktním dodržováním výše uvedených základních pravidel.

Mgr. Jana Bartošková, advokátka Havel & Partners, jana.bartoskova@havelpartners.cz