Snídaně na téma právo a daně ve franchisingu

Úterý
25.01.2011
Ve čtvrtek 20. ledna uspořádala ČAF a advokátní kancelář Noerr pracovní snídani.
 

Pracovní snídaně se zúčastnilo na 20 předních odborníků v oblasti franchisingu, ať již z řad franchisorů, právníků či poradců ve franchisingu. Téma bylo víc než lákavé – vybrané aspekty práva a daní ve franchisingu, což je oblast značně problematická a také proměnlivá. Za přítomnosti přednášejících z advokátní kanceláře Noerr - advokátky Halky Pavlíkové a daňové poradkyně Dity Šulcové - měli účastníci možnost hlouběji porozumět několika vytýčeným oblastem, které se Vám pokusím alespoň nastínit:

Jak si franchisor zajistí placení franchisových poplatků?
Na výběr má z 9 zajišťovacích instrumentů: inkasa, přistoupení k závazku, ručení, bankovní záruky, směnky, zástavního práva, uznání dluhu, zajišťovacího převodu vlastnického práva a notářského zápisu s vykonavatelnou doložkou.

Jak zajistit plnění jiných povinností z franchisingové smlouvy?
Smluvní pokutou nebo výpovědí/odstoupením od smlouvy. Smluvní pokuta musí být konkrétně vymezena, např. do výše 5 %. V případě odstoupení franchisor vrací franchisantovi franchisový poplatek.

Franchisor jako pronajímatel a úskalí při uzavírání nájemní smlouvy?
Smlouva musí mít vyplněny všechny podstatné náležitosti. Uzavírá se na dobu určitou nebo neurčitou. Když je smlouva uzavřena na dobu neurčitou, je možné sjednat výpovědní důvody, jinak se postupuje dle zákona. Pokud je smlouva uzavřena na dobu určitou, pak při změně pronajímatele nelze ukončit nájem, pokud není výslovně dohodnuto jinak.

Daňové aspekty franchisingové smlouvy a ostatních souvisejících smluvních vztahů?
Franchisorovi z franchisingové smlouvy vyplývají zdanitelné výnosy, které se týkají například nehmotného majetku poskytnutého na dobu určitou. Franchisantovi ale vznikají náklady v zásadě daňově uznatelné – poplatky za nehmotný majetek formou odpisů a ostatní, které mají věcnou a časovou souvislost.

Osvobození licenčních poplatků od srážkové daně od 1. ledna 2011?
U licenčních poplatků má franchisor – rezident EU/EHP – možnost odpočtu nákladů při zdanění příjmů ze zdrojů na území ČR. Licenční poplatky hrazené nerezidentům z jiných států EU, Norska, Islandu a Švýcarska, jsou od 1. 1. 2011 osvobozeny od srážkové daně, musí ale splnit určité podmínky. Daňová povinnost ve státě zdroje závisí na 4 aspektech: typu poplatku, u licenčních poplatků se jedná zpravidla o srážkovou daň, existenci tzv. stálé provozovny franchisora ve státě zdroje, kapitálovém propojení franchisora a franchisanta, kdy je možné osvobození licenčních poplatků v rámci EU od roku 2011, a smlouvě o zamezení dvojího zdanění.

Pracovní snídaně se konala v zasedací místnosti advokátní kanceláře Noerr na Praze 1. Franchisová snídaně byla značně přínosná ve všech ohledech. Další informace a dotazy z oblasti franchisingu Vám ochotně zodpoví poradci PROFIT system.