Výhody franchisingu pro franchisora

Pátek
19.03.2010
Franchising umožňuje rychlý a intenzívní rozvoj sítě odbytu produktů a služeb.
 

1. Franchising v první řadě umožňuje franchisorovi rozšiřovat jeho distribuční kanály a v důsledku toho posilovat vlastní pozici na daném trhu bez nutnosti větších investic. Přináší rovněž možnost ve větším rozsahu využívat franchisorovo obchodní jméno a značku, promítnout do jeho rozvojových plánů zvýšený prodej zboží nebo služeb, neboť franchisingová smlouva často franchisantovi ukládá za povinnost zákaz prodeje jiných produktů či služeb, než jsou ty, které zakoupil u franchisora, u ostatních franchisantů působících ve stejném systému či u těch dodavatelů, s nimiž franchisor souhlasí.

2. Pro franchisora je velmi podstatná možnost získat další zdroj příjmů v podobě odměny, jejíž vyplacení představuje jednu ze základních povinností franchisanta. Jedná se zde nejenom o vstupní poplatek při uzavření smlouvy (initial franchise fee) hrazený současně s podpisem smlouvy, ale také o průběžné odměny (ongoing franchise fee), které představují platby za rozličná plnění, které franchisor poskytuje franchisantovi v době trvání smlouvy. Na tomto místě je vhodné poznamenat, že někdy se stává, že průběžný poplatek, stejně jako vstupní poplatek, je započten v ceně zboží dodávaného franchisorem. Toto řešení umožňuje přistoupit k systému osobám, které nemají dostatečný kapitál a kromě toho zamezuje vzniku sporů ohledně výše odměny pro franchisora.

3. Protože franchisanti jsou vlastníky svých podniků, do nichž investují vlastní peníze, jsou více zainteresovaní na jejich vedení, než by tomu bylo v případě najímaných pracovníků.

4. Franchisorovi se snižují náklady na propagaci a reklamu, jelikož účastníci systému jsou obvykle povinni přispívat do společného reklamního a propagačního fondu.

5. Značný význam má výhodné postavení franchisora z hlediska rozložení kompetencí a odpovědnosti vůči třetím osobám, jelikož je to franchisant, kdo přece podniká samostatně, a kdo nese plnou odpovědnost za výsledky svého podnikání. Důsledkem je, že jeho zákazníci v podstatě nemohou uplatňovat nároky přímo u franchisora, i když v jejich povědomí franchisingový systém funguje jako jednotná struktura.

6. Franchising pro franchisora rovněž znamená odstranění problémů se zaměstnáváním a řízením personálu, jelikož jsou to franchisanti, kdo řeší zaměstnanecké otázky.