Jak se rozejít s franchisorem?

Pátek
19.03.2010
V životě někdy vznikají nepředvídané situace. Někdy musíte odcestovat do ciziny, nebo vás překvapí jiná nepříjemná životní situace.
 

Chcete si uspořádat vlastní záležitosti, včetně těch podnikatelských, tak nahlédnete do franchisingové smlouvy uzavřené před nějakou dobou. A v ní stojí, že „tato smlouva se uzavírá na dobu 10 let a smluvní vztah zaniká uplynutím této lhůty“. Co tedy musíte udělat pro dřívější rozchod s franchisorem?

Franchisingová smlouva je dlouhodobou formou spolupráce. Její účel, jímž je rozvoj podnikání a čerpání finančních výnosů, je dosažitelný pouze dlouhodobě. Proto jsou také franchisingové smlouvy uzavírané nejčastěji na dobu 5, 10 a dokonce i 20 let. Rovněž se stává, že franchisanti uzavírají smlouvu na dobu neurčitou. Tato dlouhodobost je výhodná z hlediska uskutečňování podnikatelských plánů, avšak někdy vznikají nepředvídatelné situace a ukazuje se, že franchisant nechce, anebo nemůže plnit tyto dlouhodobé závazky. Tehdy je zapotřebí si znovu přečíst smlouvu, abyste zjistili, jak lze ukončit spolupráci.

Vypovězení smlouvy
Dobře připravené franchisingové smlouvy obsahují možnost dřívějšího ukončení smlouvy a podrobně ji upravují. Mohou existovat různé příčiny, kvůli kterým chce franchisant rozvázat franchisingovou smlouvu. Může ji chtít rozvázat např. z toho důvodu, že franchisor neplní své povinnosti – tehdy může smlouvu vypovědět písemně. Jedná se o právní úkon, který jednostranně utváří právní vztah spojující smluvní strany. V závislosti na tom, zda povinnosti porušil nebo neporušil franchisor, lze ve vypovězení smlouvy uvést termín ukončení smlouvy, anebo ji vypovědět s okamžitou platností. Jsou-li v samotné smlouvě vyjmenované situace, kdy je přípustné smlouvu vypovědět, je to snadné. Avšak mnoho smluv podobná ustanovení neobsahuje. Je však třeba konstatovat, že i v případě, kdy smlouva tato ustanovení neobsahuje, franchisant neztrácí právo vypovědět smlouvu.

Lze vycházet z předpokladu, že franchisant může vypovědět smlouvu, pakliže franchisor:

  • nedodá smluvně stanovené zařízení nebo vybavení
  • neposkytne sjednanou podporu
  • neuskuteční povinné školení personálu
  • nesplní povinné dodávky zboží nebo služeb atp.
  • nevyvíjí reklamní nebo marketingovou činnost
  • porušuje garantované právo na územní exkluzivitu
  • bezdůvodně zvyšuje průběžné franchisingové poplatky

Odstoupení od smlouvy
Jinou, mimořádnou formou ukončení smluvního vztahu je odstoupení od smlouvy. Opět se jedná o jednostranný úkon, který vede k zániku právního vztahu. Na rozdíl od vypovězení má jako by zpětné působení a vyvolává účinek, jako by nikdy nedošlo k uzavření smlouvy. Proto také odstoupením od smlouvy vzniká povinnost vrátit veškerá plnění poskytnutá smluvními stranami, aby se obnovil stav před uzavřením smlouvy. To však platí pouze v občanském právu (§ 48 odst. 2 obč. zák.). V obchodním právu, podle kterého se uzavírají franchisové smlouvy naopak platí, že odstoupením od smlouvy smlouva zaniká s účinností ke dni doručení odstoupení druhé straně (§ 349 odst. 1 obch.zák.). Smlouva a veškeré úkony na jejím základě provedené, které byly učiněny do doby účinnosti odstoupení od smlouvy, jsou platné, takže se výše uvedeného nemusejí smluvní strany obávat. K využití této formy rozvázání smluvního vztahu mezi franchisorem a franchisantem s okamžitou platností může dojít pouze v důsledku franchisorova jednání, které je mnohem více v rozporu se smluvními ujednáními, než je tomu v případech uvedených ve vypovězení smlouvy. Franchisingové smlouvy jenom zřídkakdy obsahují ustanovení o odstoupení od smlouvy, a i když je přece jenom uvádějí, potom vyhrazují lhůtu, ve které lze odstoupení využít.

A co na to franchisor?
Bohužel při využití této cesty pro rozvázání smluvního vztahu je nutno se připravit na situaci, kdy franchisor nebude souhlasit s výtkami a věc bude chtít předat soudu. Proto musíte mít pořádné, doložitelné důkazy porušení smlouvy ze strany franchisora, abyste mohli svá tvrzení před soudem dokázat a ochránit se tak před zaplacením smluvních pokut nebo odškodnění.

Obě strany souhlasí
Někdy také vznikají situace, kdy prostě musíte odcestovat do ciziny, anebo byla prostě volba daného oboru podnikání natolik nešťastná, že franchisant v něm již nadále nechce působit. Za této situace, kdy franchisantovi záleží na rychlém a smírném ukončení smluvního vztahu, je nejvhodnější vstoupit v jednání s franchisorem. Vysvětlíte-li vzniklou situaci, můžete uzavřít dohodu a ukončit smlouvu na základě oboustranné dohody smluvních stran. Potom stačí uvést konkrétní termín ukončení právního vztahu bez nutnosti uvádět příčiny rozvázání smlouvy. Jiným řešením tohoto problému může být prodej franchisingového podniku třetí osobě. Většina franchisingových smluv tuto možnost předpokládá, i když závisí na franchisorově souhlasu. Tvůrce systému může buď nabyvatele akceptovat a souhlasit s prodejem, anebo využít předkupního práva, podnik odkoupit a provozovat jej jako vlastní. Vždy stojí za to vstoupit v jednání, protože rozchod po vzájemné dohodě je pro obě strany prospěšný.

Složitá situace pro dědice
Bohužel se stávají i nepříjemné situace, jako je smrt franchisanta, které rovněž ovlivňují platnost franchisingové smlouvy. Jestliže franchisant podnikal samostatně, vzniká otázka, zda smlouva i nadále, je či není v platnosti. Protože neexistuje jeden univerzální vzor franchisingové smlouvy, různé smlouvy tuto záležitost různě upravují. Některé obsahují ustanovení o rozvázání smlouvy ve chvíli, kdy franchisant zemře a v tom případě mají dědici povinnost plnění závazků zemřelého, ale také dědí jeho majetek (např. zařízení franchisingového podniku, jestliže byl franchisnat jeho vlastníkem) na základě obecně platných předpisů dědického práva, avšak bez možnosti dalšího provozování franchisingového podniku. Jiné smlouvy mohou obsahovat ustanovení, která dědicům umožňují další provozování tohoto podniku. Avšak nejčastěji v těchto situacích dědici musí splňovat franchisorem stanovené podmínky a být jím akceptováni.

O smlouvě jednejte
Při podpisu franchisingové smlouvy věnujte pozornost tomu, zda obsahuje ustanovení o způsobech jejího rozvázání. Jasně a přesně vymezená ustanovení minimalizují riziko vzniku nedorozumění mezi smluvními stranami. A jestliže jste již podepsali smlouvu, která tyto otázky neřeší, vždy můžete vstoupit v jednání s franchisorem a podepsat dodatek ke smlouvě se stanovením způsobů jejího rozvázání.


Lenka Nováková
Franšízový poradce

Populární na fóru

Jak vydělat peníze na YouTube?

Flexibilní půjčka pro každého: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM. Půjčte si od 50 000 do 45 500 000 Kč na cokoliv a splácejte nebo odkládejte o měsíc po každém...

1 komentář(e)
posledni 31.05.2024
Česko jako domov pro nové značky

Blbost. Bylo jich skoro dvojnásobek. Viz https://www.retailguide.cz/cs/38-novych-znacek-na-ceskem-trhu/

1 komentář(e)
posledni 08.02.2023
Běžná výše poplatků

Dobrý den, poplatky se vždy stanovují individuálně dle finančních výsledků a výnosnosti daného konceptu, mohou to být % od 2-10% nebo fixní poplatky nebo kombinace...

2 komentář(e)
posledni 28.02.2021
Běžná výše poplatků

Dobrý den, zajímalo by mě, jaká je běžná výše poplatků. Jedná se o neznámou firmu podnikající na poli zábavy, něco jako lasergame, VR, únikovky. Děkuji za...

2 komentář(e)
posledni 04.01.2021
Franšíza - co to je?

Taky bych chtěl začít podnikat a nemám s tím skoro žádné zkušenosti. O franchisingu jsem si dost přečetl a příjde mi to jako ideální start do podnikání pro...

1 komentář(e)
posledni 18.11.2019
Ochranné známky je třeba kontrolovat

Má někdo zkušenost s monitoringem ochranných známek? Našel jsem www.ipdefender.eu a je bezonkurenčně nejlevnější i se zdarma verzí do 3 ochranných známek a má...

1 komentář(e)
posledni 06.05.2019
Franchisingová smlouva

Sice jsou náležitosti trochu volnější, ale to může představovat výhodu i nevýhodu zároveň. Vždycky je na místě nechat si poradit od odborníků a mít jistotu,...

2 komentář(e)
posledni 30.11.2017
Franchisingová smlouva

Hraapla@seznam.cz

2 komentář(e)
posledni 21.05.2017