Čtvrtek
06.03.2008
Franchising je termín pro jistý druh licenčních smluv, které se stávají čím dál oblíbenějšími v řadě oblastí podnikání. Do franchisingu je možné zahrnout i řadu typů podnikání založených na distribučních a agenturních smlouvách.
 

Samotný anglický pojem „to franchise” znamená udělit povolení na prodej produktů nebo poskytování služeb v určité oblasti jednou firmou firmě jiné. V Evropě a v Česku se používá užší chápání pojmu franchising. Franchisingem se rozumí dlouhodobá smluvní spolupráce mezi nezávislými podnikateli - poskytovatelem franchisingu (franchisorem) a odběratelem franchisingu (franchisantem) - na základě které franchisor předává franchisantovi znalosti o vedení firmy a propůjčuje mu svou obchodní značku.

Takoví autoři jako J.N.Adams a K.V. Prichard Jones či S. Jędrzejewski, autor "Smlouvy franchisingu" popisují dva významy termínu "franchising". V užším významu znamená distribuční smlouvu doplněnou o právo používat obchodní značky producenta. V širším významu je to smlouva, na základě které jedna strana předává právo k používání jejího obchodního názvu druhé straně, uděluje jí podporu a poradenství při vedení podniku a dohlíží na její činnost, ovšem při zachování samostatnosti obou stran.

Podle Martina Mendelsohna, autora učebnice "Jak si zvolit byznys pro sebe", popularita termínu franchisingu narůstala společně s rozvojem tzv. franchisingu podnikatelské koncepce, která znamená udělení licence jednou osobou (franchisorem) druhé osobě (franchisantovi). Tato licence opravňuje franchisanta k provozování podniku pod značkou/logem franchisora a k používání celé licence, která zahrnuje všechny elementy nezbytné pro založení firmy novou osobou a k podnikání při trvalé pomoci franchisora, kterou poskytuje podle dříve stanovených zásad.

Podle Barbary Pokorské, autorky "Lexikonu franchisingu", nejvíce známé definice se nacházejí ve dvou typech regulací: v etických kodexech sdružení (svazů) franchisingu a antimonopních zákonem. Evropský etický kodex franchisingu definuje franchising jako systém marketingu produktů, služeb a technologií, spočívající v těsné a stálé spolupráci mezi právně a finančně odlišnými podniky – franchisorem a franchisantem - v rámci které franchisor poskytuje svým franchisantům určitý nárok, ale rovněž je zavazuje k povinnosti provozovat činnost v souladu s koncepcí franchisingu. Tento nárok opravňuje každého franchisanta, výměnou za bezprostřední anebo zprostředkované finanční služby, k využívání obchodního názvu, ochranné značky zboží nebo značky služby, know-how, obchodních a technických metod, systémů procedurálních a jiných vlastnických průmyslových nebo intelektuálních práv, při zajištění stalé obchodní a technické pomoci, v rámci a na období trvání písemné franchisové smlouvy uzavřené za tímto účelem mezi oběma stranami.

Podle definice Evropského etického kodexu franchisingu – Franchising je odbytový systém, jehož prostřednictvím se uvádí na trh zboží a/nebo služby a/nebo technologie. Opírá se o úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a finančně samostatných a nezávislých podnikatelů - franchisora a jeho franchisantů. Franchisor zaručuje svým franchisantům právo a zároveň jim ukládá povinnost provozovat obchodní činnost v souladu s jeho koncepcí.