Základní pojmy franchisingu

Pondělí
10.01.2011
V samotném franchisingu je několik základních pojmů, které by měl znát každý, kdo se o tento způsob podnikání alespoň trochu zajímá.
 

Franchisový / Franšízový systém – systém, jehož předmětem činnosti je rozvoj prostřednictvím franchisingu, anebo samostatných hospodářských subjektů sdružených pod společnou firemní značkou, a jenž vyvíjí činnost na základě jednotných standardů. Franšízant investuje do otevření a provozu franšízové pobočky, a často také do vybavení pobočky zbožím. Jedná se o právně, finančně a organizačně nezávislého podnikatele.

Franchisová / Franšízová síť – všechny vlastní a franšízové pobočky vytvářené v rámci určitého franšízového systému.

Franchisová / Franšízová koncepce podnikání – formalizovaný a v podobě franšízového paketu zpracovaný podnikatelský záměr.

Franchisor / Franšízor – vlastník know-how, ochranné známky a franšízového paketu daného systému.

Franchisant / Franšízanta – právnická nebo fyzická osoba, která podniká na základě prověřeného podnikatelského konceptu v rámci franšízového systému. Franšízant podniká jako samostatný nezávistlý podnikatelský subjekt a nese riziko spojené s podnikáním.

Master-franchising / franšízing - způsob rozšiřování franšízového konceptu, kdy franšízor poskytuje licenci k vytvoření franšízové sítě jinému podnikatelskému subjektu pro dané území, obvykle pro celý stát. Vlastník master-franšízové licence má právo provozovat franšízový koncept a poskytovat lokální franšízové licence na daném území podle pravidel sjednaných s franšízorem.

Master-franchisant / franšízant - je držitelem master- licence. Jeho role je budovat a spravovat franšízovou síť na území vymezeném franšízorem, obvykle se jedná o území státu. V rámci svého teritoria funguje master-franšízant jako zástupce franšízora, tj. udílí jednotlivé licence a poskytuje příjemcům licencí školící a jiné služby, včetně podpory.

Master-franchisová / franšízová smlouva - upravuje právní vztahy mezi franšízorem a master-franšízantem.

Franchisová / Franšízová pobočka – provozovna, prodejní místo (které je součástí systému), vymezené franšízovou smlouvou. Vlastníkem franšízové pobočky je na základě příslušné smlouvy franšízant. Franšízant může být vlastníkem více než jedné franšízové pobočky.

Vlastní pobočka - provozovna, prodejní místo, které je součástí franšízové sítě, jejímž vlastníkem je franšízor (na rozdíl od franšízových poboček, které patří franšízantům). Před prodejem licence franšízor musí otestovat vlastní koncepci na pobočkách, které vlastní (pilotní funkce vlastních poboček) a případně ji modifikovat pro zlepšení nabídky budoucím franšízantům.

Domácí franchisový / franšízový systém – systém založený na původním českém podnikatelském konceptu, anebo na zahraničním vzorci, avšak českým podnikatelem uzpůsobeném českým tržním reáliím, otestovaném a zpracovaném tak, aby se stal východiskem pro vytvoření plně funkčního licencovaného systému.

Zahraniční franchisový / franšízový systém – systém jehož podnikatelská koncepce vznikla v zahraničí. V České republice se zahraniční systémy rozvíjejí prostřednictvím následujících forem:

  • Dceřiná společnost – je to nejčastější forma expanze zahraničních franchisantů v České republice. V reportu je pojem dceřiná společnost chápán jako společnost založená zahraničním franchisorem v České republice, kterou tento zcela ovládá (100% podíl na kapitálu společnosti);
  • Joint Venture – společný (kapitálově a organizačně) podnikatelský záměr zahraničního franchisora s českým partnerem. V této společnosti může být podíl obou partnerů odlišný;
  • Master licence – je smlouva, na jejímž základě franchisor poskytuje franchisantovi (dále jen Master franchisant) výhradní právo používat jeho franchisový paket pro podnikání na daném území. Master franchisant se zavazuje v České republice vybudovat franchisovou síť ve stanovené době a podle sjednaných podmínek. Master franchisant hradí náklady na rozvoj sítě v České republice, ale také čerpá zisk z náboru nových franchisantů. Výměnou je povinen Master franchisorovi hradit smluvně stanovené poplatky. Za prodlevy při vytváření franchisové sítě v České republice master franchisantovi může být uložena smluvní pokuta či licence odebrána;
  • Regionální zástupce – jménem a pro zahraničního franchisora vyhledává v České republice franchisanty, kteří s ním podepisují franchisové smlouvy. Regionální zástupce zpravidla vykonává část kontrolních a podpůrných povinností franchisantů v České republice;
  • Bezprostřední franchising – jedná se o ještě mnohem jednodušší formu vyhledávání franchisantů v dané zemi. Franchisová smlouva je bezprostředně uzavíraná mezi franchisorem a franchisantem.

Franchisové / Franšízové obchodní systémy – pobočky, které působí v těchto sítích, tvoří prodejní místa určitého zboží, jejichž dodavatelem ve většině případů je franšízor. Zboží prodává v prodejním místě koncovým odběratelům franšízant nebo jeho zaměstnanci. Prodejní místo je označeno symboly franšízora a je vybaveno a zařízeno podle jeho požadavků.

Franchisové / franšízové systémy služeb – franchisant při poskytování služeb používá know-how, firemní označení, ochrannou známku a jiná obchodní jména a značky poskytovatele licence. Podniká na území nebo na místě vymezeném smlouvou (franchisová pobočka).


/3/
zobrazit více