Po roce 2013 budou dotační tituly omezené

Z grafu je patrné, že mnozí nezaměstnaní a propuštění si vyřešili svoje příjmy vstupem mezi živnostníky, řada firem se rozhodla rušit pracovní místa a některé služby zajišťovat dodavatelsky, i to je jeden z důvodů růstu počtu živnostenských listů u fyzických osob.
Úterý
02.11.2010
Zdroje na podporu podnikání se budou muset vracet. Dotační programy ze strukturálních fondů EU může využívat 99% podnikatelských subjektů, zatím je využívá jen malé procento.
 

Sektor malého a středního podnikání je významnou hnací silou podnikatelské sféry, růstu, inovací i konkurenceschopnosti. Hraje významnou roli při tvorbě pracovních příležitostí a obecně je důležitým faktorem sociální stability a hospodářského rozvoje. Tato úloha ještě více vzrostla v době hospodářské krize. Malí a střední podnikatelé (MSP) byly v tomto období ekonomické recese na jednu stranu nejvíce postiženou skupinou podnikatelů. Na druhou stranu je toto období pro MSP příležitostí využít své nápady a nových příležitostí v hledání trhů a výrobního programu. Prostředí malých a středních podniků je vhodné pro inovace, na které se jim ale často nedostává zdrojů.

V České republice tvoří malé a střední podniky 99,83 % všech ekonomicky aktivních subjektů. MSP se podílejí 62,33 % na zaměstnanosti a 55,87 % na účetní přidané hodnotě v sektoru nefinanční sféry a domácností.

U malých a středních podniků stále přetrvávají potíže při získávání kapitálu, což je dáno mj. i omezenými možnostmi jejich zajištění. Omezené zdroje financování rovněž zmenšují možnosti přístupu MSP na nové trhy a zavádění nových technologií. Je proto třeba cílených iniciativ, které by ulehčily rozvoj hospodářské činnosti malých a středních podniků, přizpůsobily se jejich potřebám a přispěly tak k využití jejich potenciálu.

Členství České republiky v Evropské unii přineslo našim podnikatelům možnost čerpat finance ze strukturálních fondů. V programovacím období 2004 –2006 byl otevřen Operační program Průmysl a podnikání. Následně byl Evropskou komisí schválen Operační program Podnikání a inovace pro programovací období 2007 – 2013, který je hlavním pilířem přímé podpory malého a středního podnikání.

V souvislosti s hospodářskou krizí, která následně vyústila v ekonomickou recesi, byl v roce 2009 na základě Národního protikrizového plánu vyhlášen program Záruka za provozní úvěry financovaný z prostředků státního rozpočtu, který je realizován prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky. Jeho cílem je zachování přístupu MSP k bankovním úvěrům. Koncem roku 2009 byl Program rozšířen o velkoobchod a maloobchod, cestovní ruch a vzdělávání. Ministerstvo průmyslu a obchodu, v reakci na hospodářskou krizi, zrychlilo čerpání finančních prostředků z Operačního programu podnikání a inovace a současně umožnilo podnikatelům získat podporu na základě tzv. Dočasného rámce.

Po roce 2013 již nebude možné bezmezně využívat prostředky z dotačních zdrojů. České instituce, podobně jako Evropská komise v Bruselu, totiž stále více sázejí na revolvingové financování, kdy se evropské peníze poskytnuté formou půjčky, záruky či kapitálového vstupu vracejí alespoň částečně nazpátek a otáčejí se dál.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje fond pro začínající podnikatele, kteří se chtějí specializovat na inovativní produkty. Stát bude s využitím evropských prostředků přímo investovat do podnikatelských projektů, pomůže v začátcích formou kapitálu, získá podíl ve firmě, který časem prodá. Za jakou cenu a kdy zatím není vyřešeno. Věřme, že vládní rozhodnutí nastaví průhledný systém financování, dostupné finanční zdroje pro všechny solidní podnikatelské záměry. Těch křišťálově čistých již bylo dost.

V České republice bylo k 31. 12. 2009 evidováno celkem 2 898 826 živnostenských oprávnění, což oproti roku 2008 představuje nárůst o 83 426 živnostenských oprávnění, tj. o 2,96 %. Živnostenské oprávnění získalo k 31. 12.2009 celkem 2 173 615 podnikatelů, z toho bylo 304 859 právnických osob a 1 868 756 fyzických osob. Oproti roku 2008 se celkový počet podnikatelů s živnostenským oprávněním zvýšil o 61.191, tj. o 2,9 %. Podobný trend ukazuje i rok letošní, statistické údaje jsou k dispozici pouze za rok minulý.

Příště přineseme informace o konkrétních finančních dotacích pro živnostníky, malé a střední firmy a franšízové partnery.